Formularz zgłoszeniowy


Gala wręczenia nagród w konkursach "Gmina przyjazna rodzinie 2018" oraz "Przyjaciel rodziny 2018"

8 października 2018 roku


Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Sala Sejmu Śląskiego
ul. Ligonia 46, Katowice

Po wypełnieniu formularza prosimy o jego wysłanie poprzez kliknięcie przycisku "Wyślij".

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 28 września 2018 roku.

Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.

 

Kontakt do organizatorów:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach

Karolina Gałuszka, kgaluszka@rops-katowice.pl

Dominika Błasiak, dblasiak@rops-katowice.pl

Tel. 32 730-68-82, 692 005 706


* Imię

* Nazwisko

* Nazwa instytucji

* Adres instytucji - ulica

* Adres instytucji - kod pocztowy

* Adres instytucji - miejscowość

* Zajmowane stanowisko

* Telefon - nr główny

* Telefon - nr wewnętrzny

* Adres email

*

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

- Administratorem danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Modelarskiej 10, email: rops@rops-katowice.pl, tel. 32 730 68 68.

- Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, przy ulicy Modelarskiej 10: email: psobusik@rops-katowice.pl, tel. 32 730 68 74.

- Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu będą przetwarzane wyłącznie w zakresie związanym z organizacją gali wręczenia nagród w konkursach "Gmina przyjazna rodzinie 2018" oraz "Przyjaciel rodziny 2018", w szczególności rekrutacji uczestników, sporządzenia list obecności oraz w trakcie rejestracji uczestników na gali.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO.

- Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

- Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą narusza przepisy RODO.

- Podanie danych jest dobrowolne. Podanie danych jest warunkiem koniecznym do udziału w gali, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości udziału w wydarzeniu.

- Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych do Państw trzecich i organizacji międzynarodowych, ponadto nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.


*
*